Belangrijke wijziging C.I.T.E.S. wetgeving voor C.I.T.E.S. I (A) vogels

EXPORT buiten de EU

 

Binnenkort zal er een belangrijke wijziging doorgevoerd worden in de regels inzake de internationale handel in diersoorten opgenomen op Appendix I.
Met deze communicatie wordt u op de hoogte gebracht van deze wijziging zodat u (indien nodig) uw voorbereidingen kan treffen. Dit betreft: UITVOERDERS - INVOERDERS - KWEKERS
Over welke soorten gaat het?
Enkel soorten opgenomen op CITES Appendix I zijn betrokken.
Het gaat dus niet om alle soorten die opgenomen zijn op Bijlage A van EU Verordening 338/97, maar enkel diegene die op internationaal niveau de hoogste graad van bescherming genieten. Concreet betreft het dus enkel die soorten die zijn opgenomen op CITES Appendix I van CITES én de Europese Bijlage A.
U kan deze status nakijken op www.speciesplus.net of op uw CITES-documenten (vak 7 op het Europese certificaat, vak 11 op een CITES uitvoer- of invoervergunning).
Wat zal er veranderen?
· Internationale handel in levende dieren opgenomen op Appendix I
De Europese wetgeving zal binnenkort aangepast worden waardoor commerciële in- of (weder)uitvoer van soorten opgenomen op Appendix I enkel nog mogelijk zal zijn indien het dier werd gekweekt in een officieel voor die soort geregistreerde kweekinstallatie bij het CITES Secretariaat.
Een registratie zal moeten gebeuren per soort.
Dieren die gekweekt worden bij een officieel erkende kweker zullen de oorsprongscode “D” krijgen, in plaats van de momenteel gebruikelijke oorsprongscode “C” geboren in gevangenschap).
Voor dieren met oorsprongscode “C” zullen er (na de inwerkingtreding van de wijzigingen aan de Europese Verordening) geen vergunningen meer afgeleverd worden.
Voor de handel binnen de Europese Unie verandert er niets. Dieren met een geldig Europees certificaat waarop oorsprongscode “C” vermeld staat, kunnen nog steeds verhandeld worden binnen alle lidstaten van de Europese Unie.
Als uitvoerder kan u zich enkel registreren indien u zelf kweker bent. U kan deze informatie wel verder verspreiden bij de kwekers waarbij u uw dieren opgenomen op Appendix I meestal aankoopt, zodat zij – indien zij dit wensen – zich later kunnen registeren.
· Kweek met dieren opgenomen op CITES Appendix I
Indien uzelf, of iemand anders, de dieren opgenomen op CITES Appendix I die u kweekt wilt uitvoeren naar een derde land (dus buiten de Europese Unie), zal dit enkel nog mogelijk zijn indien u geregistreerd bent als commerciële kweker bij het CITES Secretariaat. Een registratie zal moeten gebeuren per soort.
Als geregistreerde kweker zullen de dieren voor die Appendix I soorten waarvoor u geregistreerd bent de oorsprongscode “D” krijgen in plaats van de gebruikelijke oorsprongscode “C”.
Enkel dieren met oorsprongscode “D” zullen nog commercieel (weder)uitgevoerd of ingevoerd kunnen worden op het internationale niveau. Commerciële (weder)uitvoer of invoer van dieren met oorsprongscode “C” zal in de toekomst niet meer toegelaten zijn.
Indien u kweekt met dieren opgenomen op Appendix I en u bent mogelijk van plan om zich te laten registreren in de toekomst, kan u dit best al laten weten via het invullen van dit korte formulier. Het invullen vraagt slechts enkele momenten van uw tijd.
Wat moet u doen om zich te registreren als kweker van soorten op CITES Appendix I?
Binnenkort zullen we aanvullende informatie geven zodat u reeds vrijwillig een aanvraag kan indienen om zich te registreren. Hiervoor zal u gedetailleerde informatie moeten verschaffen over uw installatie en de legaliteit van uw ouderdieren.
U kan dit reeds nalezen in deze Resolutie (zie bijlage 1 en bijlage 3 van de Resolutie, momenteel enkel beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans).
Enkel indien ten genoegen van de CITES-dienst is aangetoond dat er voldaan is aan alle voorwaarden, zal de Belgische CITES-dienst de aanvraag doorgeven aan het CITES Secretariaat.
Indien er geen bezwaren komen van derde landen, zal de registratie vermeld worden op de CITES website (www.cites.org) en kan u de oorsprongscode “D” verkrijgen op uw documenten.
Waarom deze verandering?
Deze wijziging komt er nadat er op de 77e vergadering van het CITES Standing Committee, het internationale overlegorgaan van CITES, werd beslist dat de Europese Unie – en dus ook België – niet volledig voldoet aan de internationale regels. Dit zal nu rechtgezet worden door deze toekomstige wijzigingen.
Wanneer zullen deze wijzigingen in werking treden?
Het wijzigen van een Europese Verordening neemt tijd en we weten momenteel niet exact wanneer dit in werking zal treden. Dit zal vermoedelijk ten vroegste in het najaar van 2024 zijn.
We houden u uiteraard op de hoogte zodra er hier meer duidelijkheid over is.
Met vriendelijke groeten,
Het CITES-team

 

 

SPECIESPLUS.NET
Species+