Algemene Voorwaarden - Algemene Bepalingen

 1. De Limburgse Parkieten Club vzw (hierna genoemd LPC) is een vereniging die tot doel heeft om kwekers van vogels de mogelijkheid te geven om de ringen voor hun vogels te bestellen met een uniek lidnummer. Om deze bestelling te kunnen plaatsen, dient men lid te zijn van de club. Hiervoor wordt ook een bijdrage voor lidmaatschap gevraagd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van LPC, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend aanbiedingen van LPC en overeenkomsten tussen LPC en haar leden.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen LPC en het lid zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de leden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Het nalaten door LPC op enig moment nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen in deze algemene voorwaarden, te verlangen, tast in generlei opzicht de rechten van LPC aan om op een later tijdstip alsnog nakoming door het lid te eisen.

 

Algemene Voorwaarden - Prijzen En Betaling

 1. Alle door LPC opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.
 2. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken.
 3. Door LPC opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Deze worden jaarlijks herzien.
 4. Alle facturen zullen door het lid worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient het lid binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. De definitieve bestelling van de goederen zal pas gebeuren na ontvangst van het volledige bedrag vermeld op de factuur of inkoop bon op rekening van LPC.
 5. Indien klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal elke bestelling opgeschort of zelfs geannuleerd worden. Indien het lidgeld niet tijdig betaald werd, worden bestellingen en plaatsen van advertenties automatisch geannuleerd.  

Algemene Voorwaarden - Overmacht

 1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan LPC is toe te rekenen, heeft  LPC het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen laattijdige leveringen van de leverancier, of ziekte van de verantwoordelijke vrijwilligers.
 3. LPC heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

 

Algemene Voorwaarden - Aansprakelijkheid

 1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt LPC geen enkele aansprakelijkheid voor schade.
 2. Aansprakelijkheid van LPC voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, is te allen tijde uitgesloten.
 3. LPC is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van LPC of haar verantwoordelijke vrijwilligers.

 

Algemene Voorwaarden - Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart LPC tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de klant van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de klant rustende verplichtingen.
 2. De klant vrijwaart LPC verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht.

 

Algemene Voorwaarden - Geschillen En Toepasselijk Recht

 1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechtbank van Hasselt.
 2. Overeenkomsten tussen LPC en de leden worden beheerd door het Belgisch recht.