Vragen en antwoorden van de politieke partijen

Vraag 1

 

Steeds meer dierenliefhebbers ervaren de uitdagingen van nieuwe wetgeving, zoals CITES, diergezondheid, dierenwelzijn en invasieve exoten. Het invullen van talloze formulieren en bijhouden van registers voor het houden van bijvoorbeeld vogels als hobby is vaak een complexe taak.

Ondanks de inspanningen van dierenliefhebbersverenigingen om de wetgeving te verduidelijken en correct toe te passen, blijkt het voor veel eigenaars van dieren moeilijk om het administratieve proces volledig te begrijpen, wat onbedoelde fouten kan veroorzaken. In tegenstelling tot het verkrijgen van een bouwvergunning, ontbreekt het aan ondersteuning van ambtenaren bij het correct invullen van documenten voor het houden van dieren. Bovendien valt op dat overheden en overheidsdiensten onvoldoende communiceren met het doelpubliek door gebrek aan samenwerking met sectororganisaties, te technisch taalgebruik en ontoegankelijke websites.

Welke voorstellen heeft uw partij om deze situatie te verbeteren en de administratieve last voor dierenliefhebbers te verminderen?

Denk hierbij aan mogelijke initiatieven om de toegang tot ondersteuning te vergemakkelijken, de communicatie te verbeteren en de samenwerking tussen overheden en sectororganisaties te bevorderen.

 

 Antwoord CD&V – door Ludo Aerts

Gelet op de door u geschetste knelpunten lijkt het ons aangewezen om na de regeringsvorming in overleg te treden met het kabinet van de volgende ter zake bevoegde minister om na te gaan hoe dergelijke moeilijkheden kunnen worden aangepakt. Want, hoewel de burger geacht wordt de wet te kennen, is het uiteraard onmogelijk te weten en te begrijpen wat er aan wetten, decreten, besluiten en dergelijke van toepassing is en wat er aan regelgeving op komst is. Maar om uit te maken hoe van overheidswege op de meest doeltreffende en meest doelmatige wijze tegemoetgekomen kan worden aan de bekommernissen van de vogelliefhebbers, is het beter rond de tafel te gaan zitten in plaats van eenzijdig handleidingen of toelichtingen op te stellen, webinars in te richten,

informatiecampagnes uit te rollen, contactpersonen aan te duiden, een helpdesk op te richten enzovoort. Ook als cd&v niet in de volgende regering zit of niet de volgende ter zake bevoegde minister levert, staat de deur van de partij open om van gedachten te wisselen over de mate waarin en de manier waarop dat wat verplicht is of verboden wordt, kan geduid of verduidelijkt worden. Belangrijker is evenwel er voor te zorgen dat alleen regels worden opgelegd die nuttig en nodig zijn en dat de opgelegde regels ook helder en haalbaar zijn.

 

 

 

 Antwoord NV-A door Lin Van Poucke

 

Voor de N-VA is het in de eerste plaats van belang dat het houden van een dier een weloverwogen keuze is. Of dit nu gaat over een traditioneel gezelschapsdier zoals een hond of kat, dan wel of het hier om een meer exotische soort gaat. In het laatste geval is het zelfs nog belangrijker dat de potentiële eigenaar zich terdege bewust is van de noden van het dier en wat daarbij komt kijken. Het is dan ook logisch dat je in           dergelijke gevallen wat extra papierwerk moet in orde brengen.

Maar het is een terecht punt dat de wirwar aan administratieve regeltjes wel wat duidelijker mag. Daarom pleit de N-VA ondermeer voor de invoering van positieflijsten op het Europese niveau.

Daarnaast willen we er toch even op wijzen dat de administratieve last zo veelvuldig is gezien deze richt aan diverse entiteiten: enerzijds internationale CITES reglementering hetwelk onder de bevoegdheid valt van het FAVV en leefmilieu en anderzijds soortenbeschermingsreglementering dat eveneens een leefmilieubevoegdheid betreft.

 

 Antwoord PVDA

 

Twee principes zijn voor de PVDA hierbij van belang in een democratische samenleving: - Om te beginnen moet de overheid in eerste instantie ondersteunend optreden in plaats van sanctionerend (uiteraard moeten er sancties zijn voor wie van kwade wil is).

- De overheid (en in het bijzonder de politiek) moet het maatschappelijk middenveld steeds betrekken in de besluitvorming. Onze visie op de democratie is immers niet dat de burgers éénmaal om de 5 jaren hun vertegenwoordigers mogen kiezen, waarna deze gewoon hun zin doen. De democratie moet een permanente wisselwerking zijn tussen de politieke overheden en de burgers, en het rijke verenigingsleven van ons land is hierbij een essentiële schakel.

 

Concreet zouden wij, voor wat betreft de administratieve overlast waarvan Uw leden het slachtoffer zijn, een gelijkaardige redenering willen voorstellen als wat wij in ons programma

(https://www.pvda.be/programma) hebben opgenomen voor de landbouwers: “Van de beloofde

administratieve vereenvoudiging is al helemaal niets in huis gekomen ; de boeren worden gek van de oneindige reeks aan regeltjes, die hen het leven onmogelijk maakt en die vaak getuigen van een gebrek aan voeling met het terrein. Wij willen daarentegen het werk van de landbouwers echt ondersteunen en hun werk vereenvoudigen zodat ze zich kunnen concentreren op hun stiel: degelijk voedsel produceren. In Frankrijk is het ‘recht op fouten’ officieel opgenomen in het strategisch plan. Wij willen dit ook in België. Het moet ook mogelijk zijn om zonder boete areaalaangiftes te corrigeren en aan te vullen en steunaanvragen toe te voegen of in te trekken.”

Wij staan uiteraard open voor Uw suggesties om dat te concretiseren naar de concrete situatie van de vogelliefhebbers toe.

Wij stellen hiernaast een regelmatig overleg voor tussen de sectororganisaties en de bevoegde ministers en zeker ook wanneer wetgevende initiatieven op stapel staan. Uw

vertegenwoordigers uitnodigen voor hoorzittingen in de bevoegde parlementaire commissies is

eveneens een mogelijkheid. Op die manier kunnen jullie jullie leden steeds correct en actueel informeren over wat politiek op de agenda staat en kan het standpunt van de vogelliefhebbers aan de politieke besluitvormers overgemaakt worden (uiteraard met als doel dat zij hier dan rekening mee houden!).

 

 Antwoord VLAAMS BELANG

 

Één verantwoordelijk meldpunt dierenwelzijn (niet verdeeld over FAVV en natuur & bos en dergelijke meer), overheveling naar Vlaams niveau. Één loket voor alle vragen rond documenten, controles. Ook telefonisch moet het eenvoudiger dan zoals het nu is, naar voorbeeld van Nederland. Vereenvoudiging van documenten

 

Open VLD geeft een algemeen antwoord op alle vragen tegelijk

 We hebben uw memorandum correct ontvangen en met de nodige aandacht gelezen. We geven het door aan onze expert dierenwelzijn op onze studiedienst.

Voor Open Vld zijn alle dieren gelijkwaardig. We pakken elke vorm van dierenmishandeling grondig aan.

Daarvoor investeren we in strenge controles en handhaving, bestrijden we illegale handel en pleiten we voor een verbetering (en het inkorten) van het transport van levende dieren.

Voor het welzijn van onze dieren hebben we de afgelopen jaren enkele belangrijke stappen gezet. Zo namen we in Vlaanderen de ethische beslissingen om niet langer onverdoofde slachtmethoden toe te staan en beslisten we tot een uitdoving van de nertsenhouderij en het dwangvoederen.

Als mensen een biefstuk friet of een boterham met preparé willen eten gaan wij ze niet tegenhouden. Wel stimuleren wij een aanpassing van ons dieet naar minder maar bovenal meer lokaal vlees. Verder volgen we ook de innovaties op het gebied van kweekvlees met veel belangstelling.

We promoten het adopteren van honden vanuit binnenlandse asielen. Daarvoor ontwikkelen we een beleid dat de werking van asielen ondersteunt. Hieraan koppelen we de voorwaarde dat het asiel verder moet professionaliseren.

Wat de administratieve last betreft voor dierenliefhebbers zijn we bijzonder consequent. De overheid heeft er een sport van gemaakt om alles en nog wat te reguleren. Dat resulteert, zoals u weet in een cluster van papieren, documenten en vergunningen. Waar de kleinste administratieve fout grote gevolgen heeft. Daar schiet niemand mee op. Daarom willen wij alle onnodige regulering afschaffen. Dat omvat, uiteraard, niet alles maar wel een groot stuk van nodeloos werk voor de particulier. Ook willen we de digitale overheid meer uitbreiden. Een digitaal overheidsloket moet zo snel mogelijk op zo veel mogelijk diensten beschikbaar zijn, ook voor dierenwelzijn.

Verder kan u onze algemene visie rond dierenwelzijn terugvinden vanaf pagina 153 in ons verkiezingsprogramma. Waarvan u de link hieronder kan terugvinden.

U kan ons verkiezingsprogramma terugvinden via volgende link: www.openvld.be/verkiezingsprogramma_open_vld. Lees ook ons becijferd groeiplan via volgende link: www.openvld.be/groeiplan.

Met vriendelijke groeten,

Open Vld

 

Ook de  partij GROEN geeft een algemeen antwoord op alle vragen

 

Vandaag stelden we vast dat een vraag van jullie vereniging om ons partijstandpunt toe te lichten, is blijven liggen.
We zijn dus veel te laat met deze reactie.
Waarvoor onze oprechte excuses.
Dit was geen bewuste keuze van onze kant, want we hebben hier de laatste weken heel wat vragenlijsten ingevuld van diverse organisaties die opkomen voor dierenwelzijn.
Het houden van dieren in dierentuinen of in volières dient voor ons uiteraard aan de nodige voorwaarden te voldoen.
Het biedt kansen om bedreigde soorten te kweken, te behouden en nadien terug uit te zetten.
We gaan ervan uit dat jullie leden dit met veel liefde voor hun vogels doen.
Het zal u niet verbazen dat we wel voorstander zijn van het behoud van positieflijsten, van beperkingen op het transport van gezelschapsvogels  en van de nodige controles.
Hoewel we ook altijd voorstander zijn om een teveel aan administratieve druk te vermijden.
Dit is een summier antwoord.
Maar misschien is het nuttig om na de verkiezingen een uitgebreider overleg te hebben met jullie vereniging over de problemen die jullie ondervinden. We zullen het niet over alles eens zijn, maar op sommige punten kunnen we misschien wel in overleg actie ondernemen.

 Vraag 2

 

In de afgelopen jaren hebben verschillende overheidsinstanties, zoals CITES, Dierenwelzijn en Natuur en Bos, aanzienlijk intensievere controles uitgevoerd op particuliere dierenliefhebbers om ervoor te zorgen dat de wetgeving correct wordt toegepast.

Ondanks hun duidelijk mandaat ontvangen wij meldingen van diverse problemen tijdens deze controles, zoals het niet naleven van bioveiligheidsmaatregelen, verstoring van vogels tijdens het broedseizoen, het interpreteren van informatie over de huisvesting van dieren op de website van de Vlaamse overheid als wettelijke normen, eigen interpretaties van inspecteurs, enzovoort.

Vaak worden deze controles ook uitgevoerd met aanzienlijke machtsvertoon, waarbij sommige inspecteurs opmerkelijk bewapend zijn en wetgeving inzake huiszoekingen vrijelijk interpreteren.

Natuurlijk keuren wij als vertegenwoordigers van dierenliefhebber organisaties geen criminele activiteiten goed.

De wetgeving dient echter enerzijds misbruik tegen te gaan en de rechtgeaarde burger te beschermen. Ons rechtsbestel en onze democratisch bestuursvorm bieden normaliter wetgeving die rechtszekerheid biedt en geen angst en verwarring zaait.

Het is in deze belangrijk op te merken dat dierenliefhebbers, meestal uit onwetendheid, onbedoelde fouten tegen een onontwarbaar kluwen van wetgeving maken en niet met de intentie om willens en wetens in strijd te zijn met de regels.

Voor deze mensen is het houden van dieren een hobby, een passie en dergelijke controles hebben dan ook een enorme impact op het emotioneel welzijn van de dierenliefhebber. Helaas hadden sommige van deze controles zelfs tragische gevolgen , zoals recentelijk een zelfmoord van een dierenliefhebber na een inspectie!

Wat is de visie van uw partij over de huidige aanpak

van deze controles? De toekomst van het houden van vogels in beschermd milieu Welke initiatieven zou uw partij ondernemen om deze controles te verbeteren, zodat ze rechtvaardig zijn, gebaseerd zijn op duidelijke richtlijnen, en rekening houden met het welzijn van zowel de dieren als de dierenliefhebbers?

 

 Antwoord CD&V – door Ludo Aerts

De door u aangehaalde voorbeelden van controles, met zowel overtredingen als machtsvertoon, zijn uiteraard onaanvaardbaar. Inspecteurs moeten hun job doen, en moeten hun job ook kunnen doen, maar mogen niet buiten hun bevoegdheden treden of naast hun opdrachten een eigen taakstelling hanteren. In geval van klachten valt het de betrokken vogelliefhebber aan te raden zich te wenden tot het diensthoofd of, als het niet helpt, tot de ombudsdienst. In geval van terechte klachten moet het diensthoofd optreden en in geval van ernstige of steeds terugkerende terechte klachten kan de ombudsdienst de zaak aanhangig maken bij het beleid zodat het parlement de minister aan de tand kan voelen en de minister de administratie tot de orde kan roepen. Maar het spreekt voor zich dat klachten dan goed gemotiveerd en goed gedocumenteerd moeten worden om tot correcties of sancties te leiden. Inspectieprotocollen, op risicoanalyse gebaseerde controles, deontologische codes en dergelijke kunnen ook bijdragen tot een minder storend en minder aanstootgevend toezicht op de naleving van de regelgeving.

 Antwoord NV-A door Lin van Poucke

 

Het dierenwelzijnsbeleid is zichtbaarder geworden en heeft meer geloofwaardigheid gekregen, waardoor mensen sneller dan vroeger het vertrouwen vinden om iets te melden. Het aantal inspecteurs is flink gestegen en de boetes zijn verhoogd. Een kordaat handhavingsbeleid is nodig, maar dient correct te verlopen. Bij controles wordt een checklist gebruikt die de verschillende relevante punten uit de regelgeving bevat. Bij vaststelling van ernstige overtredingen met een directe impact op het dierenwelzijn en/of bij herhaalde overtredingen waaraan niet of onvoldoende geremedieerd wordt, kan Dierenwelzijn Vlaanderen de procedure tot intrekking van de erkenning opstarten. De nieuwe Codex Dierenwelzijn omvat ook bepalingen over controle, handhaving en bestraffing. De bepalingen geven bijkomende duidelijkheid en afbakening over het handhavingsbeleid. Nieuw is de invoering van de mogelijkheid voor de ambtenaar daartoe aangesteld door de Vlaamse Regering om overtredingen op alternatieve wijze te sanctioneren (i.p.v. een administratieve geldboete). Taak- en leerstraffen kunnen immers een belangrijke rol spelen in het op weg zetten van de betrokkene naar een duurzame gedragsverandering. Zo kunnen in het kader van de uitvoering van een taak- en leerstraf aan overtreders gedragsalternatieven worden aangeboden zodat zij tijdens de sanctie-uitvoering de gewenste inzichten en vaardigheden over het omgaan met dieren meekrijgen. Het gewenste gedrag wordt met andere woorden meteen aangeleerd. Klachten over onze inspecteurs mogen altijd overgemaakt worden via de desbetreffende geëigende kanalen, t.t.z. via de Vlaamse Ombudsdienst: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/uw-klacht, die dan een onafhankelijk onderzoek zullen instellen.

 

 Antwoord PVDA

 

We verwijzen naar het antwoord op Uw eerste vraag: de overheid moet In eerste instantie ondersteunend optreden tegen de goed menende burger. We moeten natuurlijk niet naïef zijn: er zullen steeds misbruiken zijn zoals de stroperij en de illegale handel in levende en dode dieren, of zelfs hun eieren. Met die handel valt immers veel geld te verdienen. Daarom zullen controles altijd nodig blijven. Maar ze moeten gericht zijn en als doel hebben om de illegale netwerken te ontmantelen en de echt criminele activiteiten (ook inzake dierenwelzijn) te onderdrukken.

Echter, 99% van de burgers is hier niet door gevat; en integendeel ter goeder trouw. Dat is onze overtuiging.

Wij kunnen niet oordelen over de gevallen van misbruik en agressief gedrag die U vermeldt. Wel lijkt het ons evident dat regels objectief controleerbaar moeten zijn en geen voorwerp mogen zijn van subjectieve beoordeling. Tevens dient elke controle respectvol te zijn, met name ook voor de private levenssfeer van de gecontroleerde.

Wat wij zouden willen voorstellen is dat de van toepassing zijnde regels in dialoog met de sectororganisaties geobjectiveerd en vastgelegd worden, dat er opleidingen komen, zowel voor de inspecteurs van de betrokken diensten als voor de verantwoordelijken van sectorganisaties zodat de visies correct afgestemd zijn en de marge voor interpretatie zoveel mogelijk ingeperkt wordt. Een regelmatig overleg tussen de sectorganisaties en de controlerende instantie is zeker ook nuttig. Verder wijzen we jullie erop dat klachten steeds kunnen overgemaakt worden aan de ombudsdiensten van betrokken administraties. Meer algemeen stellen wij in onze maatschappij effectief een negatieve evolutie vast in het waarborgen van de democratische rechten van de burgers en hun vertegenwoordigende verenigingen. Wij vinden dit een zorgwekkende evolutie en kanten ons in de verschillende parlementen systematisch tegen alle voorstellen die in die richting gaan.

 

 Antwoord VLAAMS BELANG

 

Er is een gebrek aan controles en handhaving, en dat maakt het moeilijk aan beide kanten. Onaangekondigde controles hebben hun voordelen, maar wanneer verschillende instanties controleren, ontstaat er wanorde. VB wil minder bureaucratische en onduidelijke regels, maar eist wel een kordate handhaving.

 

 Vraag 3

 

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virale ziekte die zich voornamelijk voordoet bij pluimvee en wilde watervogels.

Het kan zowel hoog- als laagpathogeen (HPAI/LPAI) zijn, afhankelijk van de moleculaire kenmerken van het betrokken virus en zijn vermogen om ziekte en sterfte bij kippen te veroorzaken. Het hoogpathogene aviaire influenza-virus is ondertussen endemisch in Europa aanwezig.

De recente veranderingen in de ecologie en epidemiologie van aviaire influenza worden gekenmerkt door de verspreiding naar nieuwe geografische gebieden, sterfte bij ongebruikelijke vogels en een verontrustende stijging van zoogdiergevallen. Naast uitbraken bij wilde vogels en industrieel pluimvee zijn er de afgelopen jaren ook verschillende gevallen vastgesteld bij hobbypluimvee en in dierentuinen.

Recent heeft de Europese Commissie groen licht gegeven voor het uitwerken van een vaccinatieplan voor industrieel gehouden pluimvee. Dierentuinen mogen al jaren vaccineren in noodsituaties.

Echter, momenteel ontbreekt duidelijkheid over hoe eigenaren van hobbyvogels hun dieren in de toekomst kunnen beschermen.

Binnen Europa worden er geen tests uitgevoerd naar de effectiviteit van vaccins bij hobbypluimvee, en er worden momenteel geen initiatieven genomen binnen het wetgevend kader om richtlijnen op te stellen over hoe we onze gezelschapsdieren kunnen beschermen tegen het virus.

Ondanks dat deze dieren geen probleem vormen voor exportbeperkingen van pluimvee producten en er een grote bereidheid is onder particulieren om hun dieren te vaccineren tegen betaalbare prijzen, blijven er nog veel vragen onbeantwoord.

Het is ook onduidelijk of bijvoorbeeld beperkingen die momenteel gelden voor gezelschapsvogels kunnen worden opgeheven als vaccinatie voor hobbydieren mogelijk is.

Zal het dan weer mogelijk zijn om nationale en internationale bijeenkomsten te organiseren? Zal internationaal transport van gezelschapsvogels weer meer vrij worden toegestaan?

Wat is de visie van uw partij met betrekking tot de vaccinatie van gezelschapsvogels en hobbypluimvee?

Welke stappen plant uw partij te ondernemen om duidelijkheid te verschaffen en passende maatregelen te treffen voor de bescherming van deze dieren en het faciliteren van activiteiten rondom gezelschapsvogels binnen nationale en internationale contexten?  Antwoord CD&V door Ludo Aerts

 

Of het organiseren van bijeenkomsten dan wel het transporteren van gezelschapsvogels terug zal toegelaten worden, valt in de gegeven omstandigheden te bevestigen noch te ontkennen. Vaccinatie heeft inderdaad geen zin als de effectiviteit niet wordt aangetoond en de efficiëntie niet wordt gewaarborgd. Maar zodra aan beide voorwaarden wordt voldaan, is vaccinatie een mogelijkheid. Al zal dan nog moeten worden uitgemaakt of vaccinatie ook verplicht moet worden en hoe vaccinatie dan betaalbaar kan blijven. CD&V kan de in deze bevoegde minister om uitleg vragen en, bij regeringsdeelname, zelf stappen zetten. Maar de belangrijkste overheid in deze is niet Vlaanderen of België maar de Europese Unie. Het komt er dan ook op aan vanuit de Europese Unie zo snel mogelijk de verschillende preventieve alternatieven te testen en de meest performante optie aan te bevelen of desgevallend zelfs regelgevend te verankeren.

 

 Antwoord NV-A door Lin Van Poucke

 

We hebben geen glazen bol als het gaat om de evolutie en verspreiding van vogelgriep. Zolang het risico op verdere verspreiding reëel is, is voorzichtigheid onze eerste prioriteit.

Vragen inzake vaccinaties en het al dan niet mogen doorgaan van activiteiten onder vogelliefhebbers dienen gericht te worden aan het FAVV (= het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

De N-VA staat volledig achter de wetenschappelijke vooruitgang in de bestrijding van ziektes, ook bij dieren. We hebben in het verleden de bevoegde ministers al meermaals bevraagd over de voortgang van de strijd tegen de vogelgriep. We zijn van mening dat we als land op Europees niveau de voortrekkersrol zouden moeten spelen als het aankomt op de ontwikkeling van en onderzoek naar vaccins. We zijn een farma-valley voor humane geneeskunde, dan moeten we dat ook kunnen voor de diergeneeskunde. Want effectieve vaccins kunnen zorgen dat de ziekte uitgeroeid wordt. Dat is goed voor de vogels, maar ook voor de algemene volksgezondheid aangezien het hier om een zoönotisch virus gaat.

 

 Antwoord PVDA

 

In het algemeen (zonder kennis te hebben van de specificiteiten m.b.t. aviaire influenza) zijn wij voorstander van de vaccinatie van gezelschapsdieren, en dus ook gezelschapsvogels. Om dit te vergemakkelijken, hebben wij overigens in ons programma voorgesteld om de BTW op dierenartskosten voor huisdieren te verlagen tot 6 procent. De verzorging van huisdieren is immers duur en mag zeker niet worden belast als een luxeproduct. Veel mensen hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en we willen niet dat dit de gezondheid van hun huisdieren beïnvloedt.

Over de andere aspecten van Uw vraag kunnen wij ons nu niet uitspreken. Het is evident dat de antwoorden moeten komen vanuit de wetenschappelijke middens, in samenspraak met vertegenwoordigers van de houders van gezelschapsvogels; het zijn immers zij die het best de situatie en de praktijk op het terrein kennen. Dit om te vermijden dat onrealistische of onhaalbare zaken opgelegd worden.

 

 Antwoord VLAAMS BELANG

 

Vlaams Belang heeft niets tegen internationale bijeenkomsten, zolang de regelgeving omtrent diertransport gerespecteerd wordt.

Om uitbreiding te voorkomen moet de vaccinatie van gezelschapsvogels zo goed mogelijk gefaciliteerd worden. Een preventiecampagne lijkt VN hier een goed idee.

 

 Vraag 4

 

Verschillende regeringen in ons land hebben inmiddels stappen ondernomen om positieflijsten op te stellen voor hun regio.

Een positieflijst voor dieren is een lijst waarop diersoorten staan die als huisdier gehouden mogen worden.

Deze lijst omvat dieren die geschikt worden geacht voor particulier bezit op basis van criteria zoals gezondheid, welzijn, gevaar voor de mens en mogelijke invloed op het milieu. Het primaire doel van een positieflijst is om ongewenste situaties, zoals gevaarlijke omstandigheden voor eigenaren of het welzijn van de dieren, te voorkomen.

Desondanks houden en kweken veel dierenliefhebbers met succes diverse diersoorten als hobby die niet op deze lijst voorkomen doch die door jarenlange ervaring en studie toch kweken en op ethisch verantwoorde wijze gehouden worden.

Verscheidene verenigingen van dierenliefhebbers betreuren dan ook sterk de invoering van deze positieflijsten.

Bovendien lijkt de huidige aanpak onvoldoende bij te dragen aan het verbeteren van het dierenwelzijn, een standpunt dat gesteund wordt door zowel nationale als internationale wetenschappers.

Wat is de visie van uw partij met betrekking tot positieflijsten voor dieren?

 

 Antwoord CD&V door Ludo Aerts

 

Een positieflijst is slechts een middel, geen doel. Doelen zijn veiligheid, volksgezondheid, dierenwelzijn enzovoort. En als dergelijke doelen op een andere wijze gehaald kunnen worden dan met een positieflijst, dan valt er over te praten. Maar zowel dierenliefhebbers en dieren als gezinsleden en omwonenden hebben er baat bij dat niet om het even wie om het even wat mag houden. Er kan dan gedacht worden aan een soepelere werkwijze om een diersoort aan de positieflijst toe te voegen, een opleidingsaanbod of een erkenningsvoorwaarde om bepaalde niet op de positieflijst voorkomende dieren te houden, een regeling om onder bepaalde voorwaarden uitzonderingen toe te staan enzovoort.

 

 Antwoord NV-A door Lin Van Poucke

 

Zoals reeds aangegeven bij vraag I zijn wij als partij voorstander van het invoeren

van positieflijsten. Bij voorkeur zelfs op het Europese niveau.

Momenteel gelden er in Vlaanderen twee positieve lijsten van dieren die gehouden mogen worden, een in 2009 ingevoerd voor zoogdieren en een ander in 2019 ingevoerd voor reptielen.

Vastgesteld wordt dat bv. bepaalde wilde dieren zeer specifieke eisen stellen aan hun omgeving en verzorging, waardoor het risico op welzijnsproblemen zeer groot is wanneer deze dieren worden aangeschaft door een persoon zonder de nodige expertise.

Mocht een positieve lijst ingevoerd worden voor vogels dan zullen we ons hierbij laten adviseren door de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn waarin jullie vereniging ook vertegenwoordigd is dan wel door de Vlaamse Dierentuinencommissie.

 

 Antwoord PVDA

 

Wij zijn voorstander van positieflijsten omdat deze toelaten klaar en duidelijk te weten welke soorten toegelaten zijn en welke niet (cfr ook bedreigde diersoorten). Wij begrijpen het probleem dat U aanhaalt, maar dit moet door overleg opgelost worden. De inzet ervan is immers niet het hebben (of niet) van een positieve lijst, maar wel welke soorten daarop staan. En dat moet uiteraard ook gebaseerd zijn op de realiteit van het terrein. Verder moet men een onderscheid maken tussen de soorten die gehouden mogen worden (en o.m. voor eigen gebruik/plezier gekweekt, soms al vele generaties lang) en soorten die in de handel verkocht mogen worden. Die laatste lijst kan korter zijn zodat een lucratieve handel in bepaalde soorten vermeden wordt.

 

 Antwoord VLAAMS BELANG

 

Voor het Vlaams Belang is een zoveelste lijstje geen oplossing. Niet nog meer regels, maar een kordate handhaving is de oplossing. De huidige regels moeten verduidelijkt worden.

De partij VOORUIT heeft niet geantwoord